حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران با توجه به استاندارد های مشتری مداری تعریف شده در دستور کار مجموعه آرسی مستر قرارگرفته و تمام مدیران و کارمندان این مجتمع با توجه به قوانین حاکم در کشور عزیزمان ملزم به اجرای آن میباشند.